BİRİMLERİMİZ

İDARİ İŞLER BİRİMİ

Personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütür.

Yıllık izne ayrılış ve dönüş yazıları rapor işlemleri, ödül, maaş ücretlerinin dağıtılması, yemek yardımı fişleri puantajlarının hazırlanması ve dağıtılması,

Müdürlüğe gelen giden evrakların havaleleri yapılarak gününde bilgisayara kayıt eder.

Eğitim seminerlerine katılan personelin avans, yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapar.

Müdürlüğümüz hizmetinde kullanılacak olan malzeme, araç ve gereçlerin temini, ambar, ayniyat, demirbaş işlemleri ile ihale ve satın alma işlerini yapar.

Yıllık Müdürlük bütçesini hazırlar.

Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.

İSTİMLAK BİRİMİ

Kamulaştırma İşlemleri:

İmar planında yol, yeşil alan, park, pazar yeri, semt spor ve oyun alanı, belediye hizmet alanı, otopark v.b. olarak kamu hizmetine ayrılan alanlara rastlayan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan ve kamu ihtiyacı için öncelikli olup, çalışma programımızda olan taşınmazların kamulaştırılması.

İstenen Belgeler

- Dilekçe

- Tapu senedi

- İmar durumu belgesi

EMLAK BİRİMİ

Arsa Tahsis İşlemleri:

Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2981 Sayılı yasa ile ilgili hak sahiplerine tapuların verilmesi yönünde alınmış kararlar doğrultusunda tapu devirlerinin yapılması.

İstenen Belgeler

- Dilekçe

- İmar Affı müracaat dosyası

Hisseli Arsa Satış İşlemleri:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş imar planında yapı adasında kalan hisseli durumdaki taşınmazların diğer hissedarların isteğiyle yasalar doğrultusunda satış işlemlerinin yapılması.

İstenen Belgeler

- Dilekçe

- Tapu senedi

- İmar durumu belgesi

- Taşınmazına ait belediyemiz gelir tahakkuk biriminden alınacak emlak vergi borcu yoktur yazısı.

Devir İşlemleri:

Diğer kamu kurumları adına kayıtlı olan taşınmazların, imar planındaki amacına uygun olarak, yasalar doğrultusunda belediyemiz adına devir işlemlerinin yapılması.

İmar planında kamu kurumlarına ayrılan alanda kalan belediyemize ait taşınmazların belediyemiz meclisince alınacak karar doğrultusunda devir veya tahsis işlemlerinin yapılması.

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş hisseli ve müstakil parselllerin belediyemiz meclisince alınan karar doğrultusunda 3194 sayılı imar kanunu ve 2886 sayılı devlet ihale yasasına göre satış işlemlerinin yapılması.

KİRA BİRİMİ

Mülkiyeti belediyemize ait yerlerin kiraya verilmesi ve belediyemiz tarafından kullanılmak üzere taşınmazların kiralama işlemlerinin 2886 sayılı devlet ihale yasasına göre yapılması.

Top