YAZI İŞLERİ BİRİMİ

 • İdari işler
 • Evrak kayıt işlemleri
 • Posta işlemleri

Birim, belediyemize kurum dışından gelen bütün belgelerin kayıt altına alınmasını, ilgili birimlere iletilmesini, cevap verilmesini, belediyenin diğer birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların postalanmasını yapar. Müdürlükte çalışan personelin özlük işlerini (izin, hastalık, rapor, ödül, ceza, vs. ) takibi yapılır. Yazı İşleri Müdürlüğünce cevap verilmesi gereken konularda yazışmaları hazırlar, birimde kalan evrakların yönetmeliklere göre dosyalamasını yapar.

Yazı İşleri Birimi Sorumlusu

Belediyeye gelen ve Belediyeden gönderilen her türlü evrak ve yazışmanın kontrolünü yapmak, Müdürlüğün her türlü özlük işlerini ve diğer birimlerle yapılan yazışmaların yürütülmesini sağlamak, sonucundan Müdürlüğe bilgi vermek. Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç ve gereçlerinin alınması, korunması, diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Aşağıda sayılan personelin yaptığı işleri kontrol eder ve bu konuda Yazı İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

İdari İşler

 • Büro Memuru

Müdürlükte çalışan personelin özlük işlerini ( izin, hastalık, rapor, ödül, ceza, vs. ) takip ederek birim yetkilisine bilgi verir. Yazı İşleri Müdürlüğünce cevap verilmesi gereken konularda yazışmaları hazırlar, birimde kalan evrakların yönetmeliklere göre dosyalamasını yapar. Sonuçlanmayan evrakları takip eder ve yasal süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlar. Müdürlüğe ait demir eşya ve malzemelerin kayıtlarını tutar. Müdürlüğe dışarıdan alınması gereken mal ve malzemeleri tespit eder ve alınmasını temin eder.

Evrak Kayıt İşlemleri

 • Kayıt Memuru

Belediyeye vatandaşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları teslim alarak birim yetkilisine vermek. Kontrol edilip ilgili birimlere havale edilen evrakların bilgisayar kayıtlarını yapar.

 • Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Sorumlusu

Belediyemize ait karabaglarbelediyesi@hs01.kep.tr adresi üzerenden gelen belgelerin EBYS sistemine kaydını yapar.

 • Evrak Dağıtım Görevlisi

Belediyeye gelip kaydedilen evrakları ilgili birimlere ivedi olarak düzenli bir şekilde zimmet karşılığı teslimini yapar.

Posta İşlemleri

 • Posta Görevlisi

Kurum dışına posta ile gönderilecek evrakları posta zimmet fişine kaydederek evrakların işlemlerini yapar ve kısa sürede PTT’ye zimmet karşılığı verip gönderilmesini sağlar. Resmi posta pullarının miktar olarak harcanmalarını takip eder ve bunlarla ilgili hesabı tutarak avansı kapatır. Başkanlıktan gönderilecek postaları zaman kaybetmeden ve mesai saati gözetmeden anında gönderilmesini sağlar ve ilgili avansı takip eder. Posta ile gönderilecek mektup pullarının avans almak suretiyle temin eder ve harcamaların sonunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünce mahsubunun yapılmasını sağlar.

 • Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Sorumlusu

Belediyemizde kullanılmakta olan EBYS sisteminde hazırlanarak kep adresi olan bir kuruma gönderilecek olan belgelerin postalanması işlemini yapar.

 

KARARLAR VE TUTANAKLAR BİRİMİ

Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması, gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerini yasa, tüzük, yönetmelik esaslarına uygun şekil ve koşullarda, belirtilmiş sürede sonuçlandırılması için gerekli işlemleri yürütmek. Karar organlarının birbirleri ile belediye başkanının ve belediyenin diğer birimleri ile olan iletişiminin düzenli olarak yürümesini sağlamak.

Kararlar ve Tutanaklar Birimi Yetkilisi

Meclis ve Encümene ilişkin gündemde bulunan dosyaların düzenlenmesini, gündemin hazırlanmasını sağlamak. Meclisten İhtisas Komisyonlarına gönderilen dosya ve yazıları ilgilisine teslim edilmesini sağlamak. Meclis ve Encümene ait yazı ve kararların yazılmasını sağlamak, kontrolünü gerçekleştirmek onaylanması gereken Meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesine ve Kaymakamlığa göndererek sonucunu izlemek ve son işlemleri yerine getirdikten sonra Müdürlüğüne bilgi vermek. Meclis ve Encümen Karar Defterini düzenli bir şekilde tutar. Defterdeki imzaların tam olmasına ve eksik imzaların nedeninin yazılmasına özen gösterir. Meclis Üyelerine ait devam cetvelini oturumdan önce meclis Başkanına teslim eder ve oturumdan sonra devam cetvelini teslim alarak saklar. Meclis ve Encümen kararlarının imzası tamamlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini sağlar. Meclis veya Encümene ait karar ve tutanak asıllarını dosyalarına yerleştirerek saklanmasına ve kaybolmamasına özen gösterir. Aşağıda sayılan personelin yaptığı işleri kontrol etmek ve bu konuda Yazı İşleri Müdürüne karşı sorumlu olmak.

 • Raportörler

Meclis ve İhtisas Komisyon Başkanlarının toplantı çağrısını diğer komisyon üyelerine duyurmak. Meclis ve Encümene havale edilen yazıları toplantı gününde gündeme almak. Meclis ve Encümenden çıkan Kararları gününde ve zamanında yazmak. Kararları çok açık ve tefsire yorum bırakmadan yazmak. Yazdıkları yanlış ve hatalı kararlardan sorumlu olmak.

 

EVLENDİRME BİRİMİ

Evlendirme dairelerinin işleyiş ve düzenini takip etmek. Aşağıda sayılan personelin yaptığı işleri kontrol etmek ve bu konuda Yazı İşleri Müdürüne karşı sorumludur. Ayrıca sorumluluğundaki kişilerin amiri durumundadır.

 • Evlendirme Memuru

Belediyeye evlenmek üzere müracaat eden çiftleri kabul ederek çiftlerin evlenme akitlerini yapar.  Evlenme akdi yapıldıktan sonra evlenen kişilerin evlenme bildirimini (Mernis) Nüfus Müdürlüğüne bildirir. Başka yerlerde evlenmek isteyen kişilere izin belgesi verir. Evlenme akdi işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili evrakları muhafaza etmek ile yükümlüdür. Evlendirme memurluklarında kullanılan aile cüzdanlarının hesabını takip etmek ve gerektiğinde Mal Müdürlüğünden yenilerini almakla da görevlidir.

 • Sicil Memuru

Belediyeye evlenmek üzere müracaat eden kişilerin dosyalarını hazırlayarak evlendirme memuruna verir. Ayrıca evlendirme memurunun verdiği diğer işleri de yapmakla yükümlüdür.

Evlendirme Memurlukları

Belediyemize bağlı 4 adet Evlendirme Memurluğu bulunmaktadır. Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin işlemleri aşağıda adresi yazılı nikah memurluklarımızda yapılmaktadır.

 

Merkez Evlendirme Memurluğu:

Cennetoğlu Mah. Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR

Tel: (232) 414 80 62 - (232) 414 77 50

 

 

Bozyaka Evlendirme Memurluğu:

Gazi Mah. 3140 Sokak No:23/A Karabağlar/İZMİR  (Bozyaka Kapalı Pazaryeri Üstü)

Tel: (232) 414 80 60 - (232) 414 80 61 - (232) 414 81 67

 

 

Eskiizmir Evlendirme Memurluğu:

Gazi Mah. 3882 Sokak No:3 Karabağlar/İZMİR

Tel: (232) 414 79 51  (232) 414 81 75

 

 

Uzundere Evlendirme Memurluğu:

Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/2 Karabağlar/İZMİR

Tel: (232) 414 81 31

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Karabağlar ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın hizmetler hakkında her türlü sözlü ve       yazılı başvurularını değerlendirmek, isteklerini zamanında cevaplandırmak ya da ilgili   Müdürlüğün cevaplandırmasını sağlamak.

Belediyemiz çalışmalarının kamuoyuna ne şekilde yansıdığının değerlendirmesini yapmak.

Belediye yönetimi ile bir araya gelerek, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılar sayesinde halkın Belediye yönetiminden ne istediğini belirleyerek daha güçlü belediyecilik anlayışıyla yeni yaşanabilir modern Karabağlar ilçesi yaratmak.

Halkla İlişkiler Birimi olarak sloganımız güler yüzlü anlayışlı şeffaf anlaşılır hesap verebilir adil hizmettir.

Müdürlük işlevlerinin yerine getirilmesinde gerekli tedbirleri alır ve başkanlık makamına görüş   bildirir.

Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Birimin tüm görevlerinin yerine getirilmesinde, önce Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve mevzuat ile belirlenmiş makamlara karşı sorumludur.

Öneri ve İstek Masası

Birimimize bağlı Öneri ve İstek Masamıza vatandaşlarımız tarafından telefon, e-mail ve şahsen yapılan başvuruları en hızlı şekilde ilgili birimlere iletip çözümlenmesini sağlıyor.

Bilgi Edinme Masası

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilgi edinme birimimize verilen görev kanunda öngörülen yasal sürecinde cevaplandırılarak, vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu

Bimer Masası

Başbakanlık İletişim Merkezi  (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda; Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan Mahalle ve köylerde Belde sakinlerinin Belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini, istek ve şikayetlerini bildirir, başvurularını ilgili Müdürlüklerine havale ederek,  kanunda öngörülen yasal süresi içinde cevaplandırılmasını sağlamak ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek.

Çağrı Merkezi

Halkın inanmadığı, desteklemediği hatta katılımının sağlanmadığı hiçbir faaliyetin başarıya ulaşma şansı olmadığı düşüncesiyle; Aktif kentli kimliğini, kazandırmak, amaçlı Belediyeyi halkımızla birlikte yönettiğimizi göstermek için Çağrı Merkezimizdeki görevli personelimizle Karabağlar halkımızı dinlemekte, istek ve önerilerini en hızlı şekilde yerine getirmekteyiz.

İzmir Karabağlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Halkla İletişim Merkezi Birimimiz ilçemizde yaşayan hemşehrilerimize güler yüzlü ve çözüm odaklı profesyonel anlayışla hizmet etmeyi, Belediyemiz ile hemşehrilerimiz arasında köprü vazifesi görerek hızlı ve güvenilir iletişim kurmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda; aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi Halkla İletişim Merkezi Birimimiz yetki ve sorumluluğundadır.

 • Hemşehrilerimizin şahsen yaptıkları başvuruları kayıt altına almak ve ilgili birime yönlendirmek.
 • Hemşehrilerimizin, şahsen, dilekçe, posta, web sitesi(www.karabaglar.bel.tr), e-posta (him@karabaglar.bel.tr), telefon (0.232.414 77 77) yoluyla yaptığı başvuruları kayıt altına almak ve ilgili birime yönlendirmek.

Halkla İletişim Merkezi Birimi demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi çerçevesinde, tüm bu görevlerin kanun ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar.

 

Top