İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR  DURUMU  BİRİMİ

Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir inşaat yapılamaz.

İmar Durumu Birimi'nde Yapılan İşlemler

 1. Yazılı imar durumu
 2. Çizili imar durumu
 3. Kitle etüdleri hazırlanması
 4. Kitle tasdiki
 5. Yer seçim belgesi
 6. Kısıtlılık belgesi (harcı yoktur)
 7. Muvakkatlık şerhlerinin kaldınlması için Belediye Encümene konunun yazılması,
 8. Tevhid ve ifraz işlemlerinde görüş verilmesi,
 9. Muvakkat inşaat talepleri,
 10. Mahkeme yazıları

Bu kapsamda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu Birimince Çizili İmar Durumu (2991 adet), Kitle tasdiki (36 adet), Yer Seçim belgesi (2 adet), Muvakkat inşaat talepleri (12 adet) adet işleme konu evrak sonuçlandırılmıştır. İmar durumu için (181.212,20 TL) ücret alınmıştır.

İDARİ İŞLER BİRİMİ

 1.  Personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütür.
 2.  Yıllık izne ayrılış ve dönüş yazıları rapor işlemle ri, teknik personelin arazi puantajını yapmak işçi , şirket ve sözleşmeli memurların puantajlarını yapmak, memur ödül ücretlerinin dağıtılması.
 3. Müdürlüğe gelen giden evrakların havaleleri yapılarak gününde bilgisayara kayıt eder.
 4. Eğitim seminerlerine katılan personelin avans, yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapar.
 5. Müdürlüğümüz hizmetinde kullanılacak olan malzeme , araç ve gereçlerin temini, ambar, ayniyat , demirbaş işlemleri ile ihale ve satın alma işlerini yapar.
 6.  İdari İşler Birimine Bağlı Evrak Kayıt Bölümünde girişi yapılan tüm talep dilekçelerinin en geç ertesi gün içinde ilgili şube şeflerine zimmetle teslimini yapar.
 7.  Her ay sonunda o aya ait talebi yapılmış dilekçelerin akibetini araştınp takip ederek sonuçlandırıp kayıtlardan düşmesini sağlar.
 8. Sosyal Güvenlik Kurumunun binalarla ilgili yazışmalarının yapı ruhsat ve yapı kullanma birimleri teknik elemanları ile birlikte cevaplandırmak gerekli parafları almak ve süresi içinde gönderiminin sağlanması.

ARŞİV BİRİMİ

 1. Ruhsat onayının tamamlanmasından sonra işyeri teslim tutanağı onayı
 2. Seviye Tespit tutanaklarının yerinde tespitinden sonra sistem onayı
 3. Seviyelerine göre% 1O ve % 95'e kadar olan hakediş raporlarının tetkik ve onayı
 4. Yapının seviyesinin % 70 onayından sonra Yapı Denetim firmasının makina mühendisi ile Isı yalıtım ve kaba inşaat onayı.
 5. Fesih seviye tespit onayı.
 6. Devir seviye tespit onayı.
 7. Yıl sonu seviye tespit onayı.
 8. Mali Hizmetler ve Mal Müdürlüğüne gönderilen evrakların(YDS)sistem onayı.
 9. Hakediş bedeli fazla yatmış olan ödemelerin iadesi.
 10. Yapı Denetime ait değişikliklerin sistem onayı.
 11. Hakediş Birimin'e ait Çevre ve Şehircilik Mali Hizmetler ve Mal Müdürlüğüne ait yazışmalar.
 12. Hakediş ödemelerinin sisteme girilmesi.
 13. Mal sahibi- şantiye şefi ve müteahhit değişiklikle rine ait seviye tespitleri.

Bu kapsamda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hakediş Birimince işyeri teslim tutanağı 312 adet), % 10 ile% 95 hakediş seviye tespiti (378 adet),Yıl sonu seviye tespit onayı (674 adet)olmak üzere toplamda 1364 adet işleme konu evrak sonuçlandırılmıştır.

SURET BİRİMİ

Asıl olan belge nin dosyas ından çıkarılarak fotokopi çekilip birim yetkilisi tarafından ıslak imza ile onaylanmasına denir.

Suret Biriminde Yapılan İşlemler

 1. Yeni İnşaat Ruhsatı
 2. Tadilat Ruhsatı
 3. Mimari Proje
 4. Zemin Etüd Raporu
 5. Statik proje ve hesapları
 6. İş iskele proje ve hesapları
 7. İksa projeleri
 8. Yapı Kullanma İzni,
 9. Kat irtifakı projeleri  yazılması
 10. İdari İşler Birimine teslimi
 11. Nitelik belgesi

Mekanik proje ve hesapları, ısı yalıtım proje ve hesapları, ısıtm a proje ve hesapları , asansör avan projesi, engelli platform projesi, araç asansörü avan projesi, araç platform projesi.

Elektrik: projesi, asansör avan projesi, araç asansörü avan projesi, araç platform projesi.

Bu kapsamda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Birimince Yeni inşaat ruhsatı (435 adet), tadilat ruhsatı (130 adet), isim değişikliği ruhsatı (46 adet), istinat duvarı ruhsatı (50 adet), Ruhsat yenileme (1 adet), Yeniden ruhsat (5 adet), Yıkım izni (325 adet), işleme konu evrak sonuçlandırılmıştu.Yeni inşaat, tadilat, yeniden ruhsat, istinat duvarı ve ruhsat yenileme için (1.016.037,64 TL) ücret alınmıştır.

YAPI KULLANMA BİRİMİ

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini,inşaat bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.

Yapı Kullanma Biriminin is tanımları

 1. Yapı Kullanma İzni,
 2. % 95 sonrası hakediş ödemeleri,
 3. % 100 seviye tespiti,
 4. % 100 hakediş ödemesi
 5. İş bitirme belgesi
 6. Asansör tescil işlemleri,
 7. Sıhhi tesisar belgesi
 8. Sığınak uygunluk belgesi
 9. Dokuz Eylül Vergi Dairesi ilişik kesme yazıları
 10. Yapı kullanma bilgilerini ilgilendiren kısımlar için SGK yazıları
 11. Asansör mühürleme,
 12. İş Deneyim Belgesi

Bu kapsamda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kullanma Birimince Yapı Kullanma izni ( 434 adet), % 100 seviye tespiti (378 adet), % 100 hakediş ödemesi(296 adet), İş bitirme belgesi (20 adet), Asansör tescil işlemleri (214 adet), İş Deneyim Belgesi (20 adet), Asansör mühürleme (381 adet), işleme konu evrak sonuçlandırılmıştır. Yapı kullanma için (1.637.034,08 TL), iş bitirme belgesi için (6.140 TL) ücret alınmıştır.

HAKEDİŞ BİRİMİ

Tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine bunlarla ilgili sözleşme tutarının düzenli olarak mal sahibi tarafından ödenmesi.

Hakediş Biriminde Yapılan İşlemler

 1. Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı vazgeçilmez kılmak
 2. Amaçlarımız do ğrultusunda  hazırlanan  projeleri çözümlemek
 3. Ekip çalışması, takım ruhu, paylaşımcılık, yaratıcılık, esneklik ve sahiplik bilinci açısından mevzuat değişiklikleri ve gelişmeleri birim çalışanlarına aktarmak
 4. Gelişime açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir birim olmak temel politikamızdır .

 

 

 

 

Top