BİRİMLERİMİZ

İDARİ İŞLER BİRİMİ

Bilgi İşlem Müdürlüğüne gelen ve giden tüm evrakların kayıt defterine kaydını yaparak ilgili yerlere düzenli ve zamanında zimmetli olarak göndermek

Birimde kalan Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait evrakların dosyalanmasını yaparak, yasal süre boyunca saklamak

Sonuçlanmayan evrakları araştırarak, yasal süre içinde sonuçlandırmak

Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutarak, Bilgi İşlem Müdürünün talimatına göre ilgililere zimmetlemek, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenli olarak kontrol etmek

Müdürlük çalışanlarının özlük işleri ile ilgili (izin, hastalık, fazla çalışma vb.) işlerini takip etmek ve Bilgi İşlem Müdürüne zamanında bilgi vermek

Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak

Demirbaş işlemlerini, Bilgi İşlem Müdürünün talimatları doğrultusunda yapmak ve kayıtlarını tutmak

Seminer ve eğitim organizasyonuna yardımcı olmak ve gerekli malzemeyi temin etmek

Eğitim ve seminer notlarını yazmak

Projelerle ilgili dosyalar oluşturmak, dökümantasyonu takip etmek ve projelerle ilgili yazıları yazmak

Periyodik olarak yayınlanan dergileri takip etmek ve gerekli olanlar için abone olunmasını sağlamak

Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

DONANIM BİRİMİ

Birim ile ilgili işleri iş programına göre yürütmek

Bilgisayar ağını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak

Bilgisayar hatlarını çektirmek ve ayrıca terminal bağlantılarını yapmak

Teknik Servis Şefliğinin işlemlerine ait kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını

Belgelerin arşivlenerek saklanmasını sağlamak

Bilgisayar sistemini çalışır durumda olmasını sağlamak

Bilgisayarla ilgili kullanım malzemelerinin temin edilmesini sağlamak

Donanımla ilgili olarak diğer birimlerden gelen talepleri karşılamak

Donanım ile ilgili arızaları gidermek veya ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun giderilmesini sağlamak

Diğer birimlerde kullanılan bilgisayarların, donanım açısından sağlıklı olarak işletilmesini sağlamak

Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak

Bilgisayarlar ve Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğundaki tüm elektronik cihazların onarım işlerini yapmak, onarılabilir parça ve cihazları onarmak, onarılamaz olanların dışarıda onarılma olanaklarını ve maliyetlerini araştırarak onarım siparişleri hazırlamak

Sorumlu olduğu teknik alt yapının geliştirilmesini sağlamak bunun öğretilmesinde bizzat görev almak.

Kullanılamaz ve teknolojik ömrünü doldurmuş parçaları kodlayarak İdari Ambara sevk etmek

Zimmetli kişisel bilgisayarların, dizüstü bilgisayarlarının, tarayıcı, printer, switch, hub, router, firewal, modem gibi zimmet kaydı gerektiren cihazların kayıtlarını tespit etmek ve güncellemek, her cihaz için kimlik kaydı oluşturarak bunların güncelleştirilmesini ve takibini sağlamak

Yedek parça için İdari Ambar oluşturmak ve İdari Ambarı yönetmek

Teknik Servis Şefliği personeli arasındaki görev dağılımını ve yapılan işi takip etmek, yönlendirmek eğitimlere tabi tutmak. Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

ERİŞİM BİRİMİ

Birime ait işlemlerin iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak

İlgili istatistiki bilgileri hazırlamak

Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak

Kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını, belgelerin arşivlenerek saklanmasını sağlamak

Yazılan programların işletilmesini ve dökümlerin alınmasını sağlamak

Gerekli formların dizaynını yaptırmak

İşletmenin aksamadan yürütülmesini sağlamak

Bilgisayar sistemlerini açmak, kapatmak ve sistemi takip etmek

Programcıların isteği doğrultusunda programları çalıştırmak

Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ayrıca bilgilerin korunmasını sağlamak

İşlemleri iş programına uygun olarak yapmak ve aksatmamak

Sistem odasının ve malzemelerinin temiz ve düzenliliğini sağlamak

Kurumun bilgisayar-network sistemlerinin planlamasını ve kurulumunu yapmak

Sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak, Teknolojiyi çok yakından takip ederek yeni gelişmeleri Kuruma uygulamak

Yüksek miktarda verilerin toplandığı veri tabanlarını verimli şekilde işletmek

Son kullanıcıların bilgisayarlarını ve networklerini daha verimli kullanabilmeleri için personelle sürekli iletişim halinde bulunmak

Son kullanıcıları network güvenliği hakkında eğitmek.

Network'teki data ve kaynaklara yetkisi olmayanların ulaşımını engellemek

Güvenlik mimarisindeki güçsüz ve güçlü yanları belirlemek

Network ve Ana Sistemlerin (Server) performanslarını sürekli kontrol etmek

Sistemde sürekli tekrarlayan işleri otomasyona almak konusunda yöntemler bulmak

Sistem dataları için kriz sonrası kurtarma planı hazırlamak

Veri nakleden ağları planlamak, tasarlamak ve kurmak

Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer Bilgi İşlem Bölümü Birimleri ile ortak çalışarak yardımcı olmak

Halen yürürlükte olan ve planlanmış ağların kullanımını incelemek ve yeterli kapasitenin ve yeteneğin sağlanması için gerekli hatlar ve yapılanma konusunda yöneticilerine,geliştirme ve değiştirmeye önelik götürmek

Ağ kullanımını ve verilen hizmeti denetlemek ve iyileştirme için düzenlemeler yapmak

Bilgi işlem hizmetlerini yapan uç kullanıcılarla iş birliği yaparak, kuruluşun çalışmalarını geliştirmesine destek vermek

Kullanılan yöntem ve teknikleri geliştirmek veya yenilerinin kullanılmasını sağlamak

Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek, kullanıcılara verilen hizmeti etkin hale getirmek

Kuruluşun bilgisayarlarına ilişkin güvenlik gereksinimlerini belirlemek

Bu gereksinimleri karşılayacak sistemlerin tasarımını yapmak ve uygulamaya sokmak

Güvenlik standartları oluşturarak, kuruluş içinde bütünlüğü sağlamayı hedeflemek

Oluşturulan bilgisayar güvenlik mekanizmalarını sürekli denetlemek, güvenliği tehdit eden davranışları belirlemek ve sorumlularını tespit etmek

Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Belediyemizin network alt yapısını kullanarak tek santral ile çevre birimlerimizdeki görüşmeleri kesintisiz bir şekilde sağlamak.

Çevre Belediyelerle Voip üzerinden ücretsiz olarak konuşmayı sağlamak.

Hizmet kalitesi açısından Hemşehri İletişim Merkezinin telefon görüşmelerinin kayda alınıp daha sonra bu kayıtlardan vatandaşlaramızın şikayetlerine göre yetkili birimlere aktarılmasını sağlamak.

Telekom tarafından kiralanan hatların bir modem vasıtasıyla kordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

YAZILIM BİRİMİ

Birime ait işlerin iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak

İlgili istatistiki bilgileri hazırlamak

Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak

Kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını, belgelerin arşivlenerek saklanmasını sağlamak

Bilgisayar Sisteminin çalışır durumda olmasını sağlamak

Belediyenin otomasyonuyla ilgili olarak analizlerin yapılmasını ve bilgisayar programlarının yazılmasını sağlamak

Bilgisayar sistemlerinin çalışır durumda olmasını ve sistem programlarının yazılmasını sağlamak

Otomasyona geçirilecek işlerle ilgili tüm detay analizleri yapmak

Yazılım iş akış şemalarını çıkartmak

Çalışanlarla ilgili tüm bilgileri doküman haline getirerek dosyalamak

Analiz çalışmaları sonucunda programlama mantığını oluşturarak, bilgisayar programlarını yazma aşamasına getirmek

Veri Tabanını oluşturmak ve sorumsuz olarak kullanılmasını sağlamak

Program ile ilgili tüm taraflardan bilgi toplamak

Çeşitli bilgisayar programlama dillerini kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkaracak özel programlar tasarlamak ve yaratmak

Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek

Otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda teknik destek vermek

Analiz çalışmaları tamamlanan işlerin bilgisayar programlarını yazmak

Programları gerçek verilerle test etmek ve işletime sunmak

Programların kullanılabilmesine ilişkin ilgili birimlerdeki kullanıcıları eğitmek

Yapılan programlara ait tüm dökümanı dosyalamak

Kullanıma sunulan programlarla ilgili olarak zaman içinde çıkan problemleri halletmek ve ilgili birimlere servis vermek

Web ve Intranet siteleri tasarım, doküman ve görsel öğelerinin belediye kullanıcılarından gelen isteklere göre güncellenmesini sağlamak

Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Top