Mali Hizmetler Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Mali Hizmetler Müdürlüğü

Figan YILDIRIM

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

Müdürlüğümüz, Karabağlar Belediyesi tüzel kişiliğinin geçici ve kesin harcamalarını mer'i mevzuat çerçevesinde "Sayman" adına inceleyip gerçekleştirmek ve buna ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmekle görevlidir.

1- Belediyenin öz kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin yönetsel gerekler ve yasal yükümlülükler açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak,

2- Belediyenin Gelir ve Gider Bütçelerine ait kayıtları Bilgisayar ortamına aktarmak ve ödeneklerin takibini yapmak,

3- Belediye Masraf Bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek,

4- Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak,

5- Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre gerekli defter kayıtlarını tutmak ve bilgisayar ortamına aktarmak,

6- Her aya ait gelir ve gider ile bunlara ait emanetlerin defter kayıtlarına göre cetvellerini çıkarmak,

7- Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıklarını ilk sahiplerine ödemek. Diğer taraftan maaş, ücretlerden kesilen (ikraz, icra, kefalet, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, işsizlik Sigortası Fonu) gibi kesintiler kanuni süre olan en geç bir ay içinde listeleri yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,

8- Çeşitli kurumlardan Belediye adına gelen ve Belediyelere ödenecek kanuni hisselerin zamanında tahsisini takip etmek.

Top