T.C.

 KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 KURULUŞ GÖREV  YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(
1) Bu Yönetmelik Karabağlar Belediye Başkanlığında  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur , 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi doğrultusunda çalıştırılacak   sözleşmeli personel ve hizmet alımı ihalesi kapsamında çalışan yardımcı büro personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1)Personel ve Eğitim Müdürlüğü, 22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararına dayalı olarak Belediye Meclisimizin 10/10/2006 tarih ve 139/2006 sayılı kararı ile unvan değişikliği yapılarak İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ olarak hizmetini yürütmeye başlamıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -(1) Bu yönergenin uygulanmasında;
          a) Başkanlık: Karabağlar Belediye Başkanlığı’nı

          b) Belediye                   : Karabağlar Belediyesi’ni,

          c) Belediye Başkanı     : Karabağlar Belediye Başkanı’nı,

          ç) Birim                        : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki İdari İşler,Memur Özlük 

                                                 İşçi Özlük ve Eğitim Birimini ifade eder.                     

          d) Meclis                      : Karabağlar Belediye Meclisini,

          e) Müdür                      : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nü,

          f) Müdürlük                 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü,

          g) Personel                   : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli tüm personeli                                               

                                                 İfade eder.                                                                                      
           

Teşkilat yapısı

MADDE 5-(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerinin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, aşağıdaki personel eliyle yürütülür;

            a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

            b) Şef

            c) Memur

            ç) Sözleşmeli Personel

            d) Hizmet Alımı İhalesi kapsamında çalışan Yardımcı Büro Personeli

            e) Kadrolu İşçi

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki,Sorumluluk ile Çalışma Usul ve Esasları

 

Müdürün görev,yetki ve sorumlulukları

MADDE 6-(1)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir:

a) Bu Yönergede belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde                                                                                        yürütülmesini sağlamak,

b) Personel arasında görev bölümü yapmak, gerektiğinde bu görev bölümünü gerekli gördüğü zamanlarda değiştirerek personele  veya birimlere görev dağılımına bağlı kalmaksızın yazılı  veya sözlü görev vermek; izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

c) Personelin  her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak

ç) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla  çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,

d) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

e) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,

f) Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını onaylamak,

g) Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri takip etmek

ğ)Görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,

h) Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülmesini sağlamak.

ı) Görevleri ile ilgili  faaliyet raporu hazırlamak,

i) Faaliyet yetkileri ile ilgili plan ve projeler hazırlayarak Başkanlığa Onaya sunmak,

j) Personel hakkında inceleme,soruşturma ve disiplin işlemlerini yapmak.

 

İdari işler birimi

MADDE 7-(1) İdari İşler Biriminin  görevleri şunlardır:

          a) 1.,2.3. derece kadroda bulunanların hususi damgalı   pasaport almak için başvuruları halinde         gerekli işlemleri yapmak.

          b) Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak ve şahıs dosyalarına atılmasını sağlamak

          c) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kayda alınarak ilgili birimlere havale sonrası dağıtımını  yapmak

          ç)İzin veya rapor alan yönetici personelin vekalet yazısı hazırlanarak ilgili müdürlüklere bilgi vermek

         d)İş başvurusu ,nakil ve açıktan atanma talep dilekçelerine şahıs adreslerine yazı ile bilgi vermek.
        

        e) Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak.

 

Memur özlük birimi

MADDE 8 -(1) Memur Özlük Biriminin görevleri şunlardır;

a)Memur maaşları ve Sözleşmeli maaşları için veri girişleri yapmak

b)Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.
c) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.
ç) Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik, istifa ile ilgili işlemleri yapmak.
d) Ödül ve başarı belgesi ile disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
e) Göreve son verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
f)-Memur personellerin derece, terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
g)İntibak işlemleri yapmak.
ğ) Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemleri yapmak.
h) Memurların kıdem ve hizmet yıllarının tespitini yapmak.
ı) Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayara yüklemek.
i) Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.
j)İşe yeni başlayacak memurların SGK giriş işlemlerini yapmak.
k) Memurların memuriyet ile ilgili mahkeme konularını takip etmek.
l) Memurlara kimlik kartı vermek.
m)Askerlik ve hizmet borçlanma işlemlerini yapmak.
n) Memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal bildirimini almak.
o)5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşme ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerini yürütmek.
ö) Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

 

İşçi Özlük Birimi

MADDE 9 -(1) İşçi Özlük Biriminin görevleri şunlardır;

a)İşçi maaşları için veri girişlerini yapmak.

b) İşçi Personellerin özlük dosyalarının arşivde muhafaza edilmesini sağlamak.

c)Gerekli durumlarda özlük dosyalarını incelemek.

ç) Tüm işçi personelin ekonomik ve sosyal haklarının düzenlenmesi için sendika ile işveren arasında 2 yılda bir yapılan Toplu-İş Sözleşme görüşmeleri işlemlerinin sekreteryasını  yürütmek.

d) T.İ.S. anlaşma ile sonuçlanması halinde yevmiyelerin ve diğer maddi hakları Mali İşler Müdürlüğüne bildirmek

e) T.İ.S.’ ne göre disiplin kurulunu oluşturmak ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

f) T.İ.S. gereği işçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarını işlemek ve takip etmek

g) Yıllık izin onaylarını hazırlayarak onaylatmak.

ğ) Engelli ve eski hükümlü kontenjanı boşaldığında işe alınacak işçilerin işlemlerini yapmak.

h) Emekliliği dolan işçi personelin talepleri üzerine emeklilik işlemleri ile  iş akti fesh edilenlerin ve vefat eden işçilerin işlemlerini yürütmek.

ı) Emekli olan, iş akdi fesih edilen veya vefat eden  işçinin dosyasının incelenerek kalan izinleri ve diğer gerekli bilgileri kadro müdürlüklerine bildirilerek gerekli işlemleri yapmak.
i)4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; İş Akdi feshedilen işçilerin ihbar ve Kıdem Tazminatları kadro müdürlükleri tarafından hazırlandıktan sonra kontrol ederek onay almak ve hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve kadro Müdürlüğüne bildirmek

j) İşçi personel hakkında her ay işten ayrılan, işe giren veya değişiklik olmasa dahi İşten Ayrılma Bildirgesini hazırlayarak ilgili kuruma bildirmek

k) İşçi personele kimlik kartı düzenlemek.

l) Müdürlükler arası görevlendirme işlemlerini yapmak.

 

Eğitim Birimi

MADDE 10 -(1) Eğitim Biriminin görevleri şunlardır:

a) Tüm memur ve sözleşmeli statüde görev yapan personelin eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.
b) Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak,

c)Hizmet içi Eğitim programları hazırlamak ve programların uygulanmasını sağlamak,

ç) Kurum içinde veya kurum dışında eğitim düzenleyen kurumlara kanunlar çerçevesinde eğitime gönderilmesi için iş ve işlemleri yürütmek,

d) Kurum içinde görev yapan Memur personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Zabıta Memurlarının Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince eğitim programlarını hazırlamak ve bu buna ilşkin iş ve işlemleri yürütmek.

e)Stajyer öğrencilerin işlemlerini yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürütülen işlerin süreci ve evrakların arşivlenmesi

Müdürlükte yürütülen işlerin süreci

Madde 11-(1) Müdürlükte yürütülen işlerin süreci şöyledir;

a)Görevin Alınması

  Gerek Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından havale edilen, gerekse kurum dışından  Belediyemize gönderilen evrakın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelmesi ile süreç başlar. Kurum içinden ve Kurum dışından gelen evrak İdari İşler Biriminde kayıt edilerek Birim Müdürüne verilir. Birim Müdürü evrakı inceledikten sonra işlem yapılmak üzere birim yetkililerine veya uygun göreceği bir personele havale eder. Birim Yetkilileri veya  kendisine evrak havale edilen kişi  evrakı zamanında sonuçlandırarak Müdürün imzasına verir. Evrakın imza işlemleri tamamlandıktan sonra İdari İşler Birimi evrakları kaydederek, varsa eklerinin konulması suretiyle zimmet defteri ile kurum  yazıları  Müdürlüklere; kurum dışı yazıları Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderir. Kalan paraflı evrak personele ait ise özlük dosyasına; genel evrak ise ; muhtelif dosyalarda evrakın içeriğine göre muhafaza edilir.

b) Bu işlemler EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)kapsamında uygulanır.

c)Müdürlük birimleri arasında İşbirliği

Müdürlükte yürütülen iş ve işlemlerde  Memur Özlük Birim Yetkilisi, İşçi Özlük Birim Yetkilisi , Eğitim Birim Yetkilisi ve İdari İşler Birim Yetkilisi ile diğer personel arasındaki işbirliğini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü sağlar ve yürütür.


Evrakların arşivlenmesi ve  korunması
Madde 12-(1) Belediyemizde görev yapan memur,işçi,sözleşmeli ve şirket personeline ait özlük evrakı ve diğer yazışmalar ilgili birimlerce  dosyasına konularak arşive kaldırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                   Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırma 

Madde 13-(1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14-(1)Bu Yönetmelik belediye meclisinin kabulü ve mülki idare amirinin onayını müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15-(1)Bu Yönetmelik hükümlerini Karabağlar Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Top